Divvun - Saemien gïeleteknologije

SAERNIE! 22.03.2016
Divvun 4.0.1 lea båateme, gusnie staeriedamme stoerre fiejliem mij lij MS Officisnie, Orre versjovnine LibreOfficasse gusnie LibreOffice-voikko 5.0 lea våaroemisnie. MacVoikko lea aaj orrestahteme bugfiksine. Les mer her!