Divvun - Saemien gïeleteknologije

SAERNIE! 20.12.2016
Divvun 4.1 lea gïetskesne, mesnie jïjnjh orre baakoeh åarjelsaemien tjaelemevuekien mietie. Lohkh vielie daesnie!